top of page

Algemene voorwaarden, geschillencommissie, meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en Privacywaarborg

Deze algemene voorwaarden hebben als doel u zo uitgebreid mogelijk te informeren, zodat ik een zo goed mogelijke service kan verlenen. Tevens staat er een privacywaarborg in beschreven. Zie link AGV onderaan.

 

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement, behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, vind u in de link van Camcoöperatie onderaan.

Heeft u een klacht, dan meld u zich eerst a.u.b. bij mij en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot mijn beroepsorganisatie Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, www.vivnederland.nl. Zie link onderaan. 

Ik heb kennis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zie link onderaan.

Consulten:

 

Betaling: Gelieve contant te betalen

Telefonische en skype consulten dienen vóór aanvang consult betaald te zijn, evenals het bekijken van de chakra's en energievelden.

 

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 24 uur te worden verzet of afgezegd, anders worden deze in rekening gebracht.

 

Het resultaat van de behandelingen die ik geef, is onder meer afhankelijk van uw eigen inspanningen. Een deel van het werk zal dus altijd bij uzelf liggen en is sterk afhankelijk van uw motivatie en toewijding. U stemt in met de doelstelling van deze behandelingen.

 

Van mijn zijde is er een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Ik kan geen garantie geven of de behandelingen succes hebben, maar doe wel mijn uiterste best hiervoor. Echter, in de reguliere geneeskunde wordt deze garantie ook niet gegeven. Derhalve is er ook geen geld-terug garantie.

Als natuurgeneeskundig/energetisch therapeute en als hypnosecoach kan en mag ik geen medische diagnose stellen. Natuurlijke middelen worden door mij nooit voorgeschreven, maar geadviseerd.

 

U heeft ten allen tijde recht op een second opinion.

 

Privacywaarborg:
 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing

   naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

*  Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

*  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat

    ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar dossier binnen de muren van de praktijk

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

* Uw naam, adres en woonplaats

* Uw geboortedatum

* De datum van behandeling

* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult en de AGB-code hiervan

* De kosten van het consult

 

Alle vertrouwelijke informatie die u in de praktijk geeft, wordt niet besproken en/of doorgegeven aan derden. U heeft recht op inzage van uw dossier binnen de muren van de praktijk. 

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Deze moeten ook schriftelijke toestemming geven om jongeren jonger dan 16 jaar te laten behandelen door mij.

Bewaartermijn:
De gegevens in het klantendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Beveiliging:
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Praktijk Suestra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan. Ik gebruik een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- De website van praktijk Suestra is beveiligd door middel van een SSL-certificaat
- Ik maak backups
– Ik bewaar de ordners met persoonsgegevens in een afsluitbare, stalen kast.

 

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met me op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van mijn Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

Het maken van een afspraak houdt in dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en  Privacywaarborg. 

Links:

RBCZ-logo_CMYK_payoff.jpg
Geschillencommissie praktijk Suestra
Vereniging Integrale Vitaliteitskunde
bottom of page